ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑   : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
ช่วงเวลาข้อมูล : ปีการศึกษา

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เกณฑ์มาตรฐาน

ข้อที่

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดำเนินงาน

หลักฐาน

มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนด โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีการจัดทำข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยขั้นตอนในการการเปิดและปิดหลักสูตร (เอกสารหมายเลข ๒.๑.๑-๑) และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยฯ มาตรา ๑๙(๖) (เอกสารหมายเลข ๒.๑.๑-๒) มีการจัดทำ Flow Chart แสดงระบบและกลไกการเปิดหลักสูตร (เอกสารหมายเลข ๒.๑.๑-๓) โดยวิทยาลัยฯ มีการขออนุมัติโครงการเปิดหลักสูตร พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (เอกสารหมายเลข ๒.๑.๑-๔) โดยผ่านมติของคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ (เอกสารหมายเลข ๒.๑.๑-๕) ผ่านมติคณะกรรมการของคณะสังคมศาสตร์ เพื่อเสนอสภาวิชาการพิจารณา และสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ (เอกสารหมายเลข ๒.๑.๑-๖) โดยมีรายงานการประชุมสภาวิชาการ และรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ ให้ดำเนินการเปิดหลักสูตรได้ (เอกสารหมายเลข ๒.๑.๑-๗) โดยมีเอกสารรายงานจำนวนหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจาก สกอ. (เอกสารหมายเลข ๒.๑.๑-๘)

๒.๑.๑-๑ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยขั้นตอนในการการเปิดและปิดหลักสูตร

๒.๑.๑-๒ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยฯ มาตรา ๑๙ (๖)

๒.๑.๑-๓ มีการจัดทำ Flow Chart แสดงระบบและกลไกการเปิดหลักสูตร

๒.๑.๑-๔ การขออนุมัติโครง

การเปิดหลักสูตร พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

๒.๑.๑-๕ มติของคณะ

กรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

๒.๑.๑-๖ มติคณะกรรมการของคณะสังคมศาสตร์ เพื่อเสนอสภาวิชาการพิจารณา และสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ

๒.๑.๑-๗ รายงานการประชุมสภาวิชาการ และรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ ให้ดำเนินการเปิดหลักสูตรได้

๒.๑.๑-๘ จำนวนหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจาก สกอ.

มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีการจัดทำข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยขั้นตอนในการการเปิดและปิดหลักสูตร (เอกสารหมายเลข ๒.๑.๒-๑) และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยฯ มาตรา ๑๙(๖) (เอกสารหมายเลข ๒.๑.๒-๒) มีการจัดทำ Flow Chart แสดงระบบและกลไกการปิดหลักสูตร (เอกสารหมายเลข ๒.๑.๒-๓)

๒.๑.๒-๑ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยขั้นตอนในการการเปิดและปิดหลักสูตร

๒.๑.๒-๒ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยฯ มาตรา ๑๙(๖)

๒.๑.๒-๓ มีการจัดทำ Flow Chart แสดงระบบและกลไกการปิดหลักสูตร

ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม“ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน”กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่กำหนด)สำหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย

(หมายเหตุ : สำหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๕ ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘)

ทุกหลักสูตรที่เปิดจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (หลักสูตรของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ยึดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘) (เอกสารหมายเลข ๒.๑.๓-๑ ถึง ๒.๑.๓-๒)

๒.๑.๓-๑ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

๒.๑.๓-๒ ฐานข้อมูลหลักสูตร

-  คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี   ปีการศึกษา ๒๕๕๓

-  คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ๒๕๕๓

๒.๑.๓-๓ สรุปหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓

 

มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกำกับให้มีการดำเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ ๑ ข้อ ๒ และ ข้อ ๓ ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกำกับให้การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ ๓ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ๕ ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ที่กําหนดในแต่ละปีทุกหลักสูตร

วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มีคณะกรรมการรับผิดชอบ ควบคุมกำกับ ให้มีการดำเนินการเปิด ปิด หลักสูตร ตามระบบและกลไกที่คณะกำหนด (เอกสารหมายเลข ๒.๑.๔-๑ ถึง ๒.๑.๔-๓)

๒.๑.๔-๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

๒.๑.๔-๒ ประกาศวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

๒.๑.๔-๓ รายงานการประเมินหลักสูตรโดยนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓

มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกำกับให้มีการดำเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ ๑ ข้อ ๒ และ ข้อ ๓ ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ ๔ กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกำกับ
ให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ ๓ ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการประจำวิทยาลัย ทำหน้าที่ควบคุม กำกับ การเปิด ปิดหลักสูตร และการดำเนินงานตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร คณะมีการประเมินหลักสูตร โดยเก็บข้อมูลจากผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในทุกปีการศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุง อีกทั้งมีการส่งคณาจารย์ของวิทยาลัยเข้าร่วมปรับปรุงหลักสูตรและจัดทำรายละเอียดวิชาร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) กำหนด (เอกสารหมายเลข ๒.๑.๕-๑ ถึง ๒.๑.๕-๔)

๒.๑.๕-๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

๒.๑.๕-๒ ประกาศวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

๒.๑.๕-๓ รายงานการประเมินหลักสูตรโดยนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓

๒.๑.๕-๔ หนังสือหลักฐานการส่งอาจารย์เข้าร่วมปรับปรุงหลักสูตรและจัดทำรายละเอียดวิชาร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง)

มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร มากกว่าร้อยละ ๓๐ ของจำนวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุกระดับการศึกษา

-

-


เกณฑ์การประเมิน

คะแนน ๑

คะแนน ๒

คะแนน ๓

คะแนน ๔

คะแนน ๕

มีการดำเนินการ

๑ ข้อ

มีการดำเนินการ

๒ ข้อ

มีการดำเนินการ

๓ ข้อ

มีการดำเนินการ

๔ หรือ ๕ ข้อ

มีการดำเนินการ

๖ ข้อ

การประเมินตนเอง

เป้าหมาย

ผลการการดำเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเป้าหมาย

  ข้อ

๕ ข้อ

๔ คะแนน

บรรลุ

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------