บทที่ ๑ : บทนำ ๑.๙ ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ๙๙๙ ม.๖ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐
Tel.๐ ๕๖๒๑ ๙๙๙๙ โทรสาร ๐ ๕๖๒๑๙๙๙๘
หน้าแรก l คำนำ
บทสรุปผู้บริหาร l สารบัญ
บทที่ ๑ บทนำ
๑.๑ ชื่อส่วนงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมา
๑.๒ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์และพันธกิจ
๑.๓ โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร
๑.๔ รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร
      และกรรมการสภาชุดปัจจุบัน
๑.๕ หลักสูตรและจำนวนนิสิต
๑.๖ อาจารย์และบุคลากร
๑.๗ ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ
      และอาคารสถานที่
๑.๘ เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
๑.๙ ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
      ของผลการประเมินปีที่ผ่านมา

บทที่ ๒ ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์
                     และแผนการดำเนินการ
องค์ประกอบที่ ๒ การเรียนการสอน
องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานิสิต
องค์ประกอบที่ ๔ การวิจัย
องค์ประกอบที่ ๕ การบริการทางวิชาการแก่สังคม
องค์ประกอบที่ ๖ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ ๗ การบริหารและการจัดการ
องค์ประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

บทที่ ๓ สรุปผลการประเมิน
           และทิศทางการพัฒนา
๑) ตารางสรุปการประเมิน
๒) ข้อสรุปตามองค์ประกอบคุณภาพทั้ง ๙ ด้าน
    ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
๓) วิธีปฏิบัติที่ดีและผลการดำเนินงาน
    ที่เป็นแบบอย่างที่ดีหรือนวัตกรรมที่สร้างขึ้น

ส่วนที่ ๕ ภาคผนวก ก
ข้อมูลพื้นฐานตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษา

ส่วนที่ ๖ ภาคผนวก ข
รายชื่อคณะกรรม
การประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนงาน